top of page

EBW Emotions & Behaviours at Work

(Tunneäly työssä)

Ammattitunneäly on yksilön tietoja ja taitoja, joiden avulla hän tuntee itsensä ja säätelee toimintaansa. Se on yksilön kykyä oman toimintansa säätelyyn tunnistamalla ja ymmärtämällä omia tunteitaan, toiveitaan, tarpeitaan, halujaan ja päämääriään. Se on myös tietoisuutta ja kykyjä, jotka auttavat yksilöä ymmärtämään, kohtaamaan, johtamaan ja motivoimaan toisia. Tämä pitää sisällään herkkyyden toisten tunteille ja mielentilalle, kyvyn valita sopiva tapa reagoida kussakin tilanteessa, empaattisuuden ja taidon kommunikoida selkeästi.

 

EBW mittaa seuraavia tunnekäyttäytymisen ryhmiä tai asteikkoja; päätöksenteko kyky, motivaatio, vaikuttavuus, mukautuvuus, empaattisuus, tunnollisuus, stressin siedon ja tunteiden hallinta. 

Nämä tunnekäyttäytymisen ryhmät määrittelevät, kuinka säätelemme toimintaamme ja miten me toimimme muiden kanssa. Nämä kuvaavat tapoja, jolla yleensä lähestymme ja tulkitsemme erilaisia tilanteita ja ihmisiä, joka puolestaan vaikuttaa siihen, miten muut näkevät / kokevat meidät.

Monet näistä tunteista ja käytöksistä ennakoivat miten hyvin pärjäämme erilaisissa tilanteissa. Vaikka reagointimme onkin tilannesidonnaista, käyttäytymisemme on sangen pysyvää.

 

On kuitenkin syytä huomata, että toimintamallimme kehittyvät ja voivat muuttua ajan kuluessa, ja sen vuoksi on ymmärrettävä, että EBW analyysin raportti muodostaa tilannekuvan henkilön tunteista ja käytöksestä tänään, ja ne voivat siis tulevaisuudessa muuttua.

EBW:tä voidaan hyödyntää mm. yksilön ja tiimin kehittämisessä ja rekrytoinnin apuna.

EBW.jpg
bottom of page